Politikk 2011-2015

Samarbeidserklæring

for AP, SV, MDG og R

Bydel St. Hanshaugen 2011-2015

 

St. Hanshaugen Arbeiderparti, St. Hanshaugen Sosialistisk Venstreparti, St. Hanshaugen Miljøpartiet De Grønne og St. Hanshaugen Rødt – er enige om at vi i inneværende fireårsperiode skal arbeide for følgende saker i bydelen:

Oppvekst

 • Styrke helsestasjonens oppfølging av småbarn og foreldre gjennom flere kontroller og å etablere egne tilbud for menn i permisjon.
 • Arbeide for at det etableres flere barnehager.
 • Bidra til økt pedagogdekning i barnehagen gjennom å tilby muligheter til å ta utdanning under arbeid og ansette flere pedagoger.
 • Omgjøre lekearealene rundt Geitmyrsveien barnepark til uteområde for St.Hanshaugen barnehage. Arealet bør benyttes til tiltak som styrker barns kunnskaper om  økologi, friluftsliv og miljøvern.
 • Styrke det forebyggende ungdomsarbeidet, f.eks. ved å ha fast ansatte utekontakter og at det er psykologtjeneste knyttet til helsestasjon for ungdom.
 • Utvide åpningstiden på helsestasjonen for ungdom.
 • Styrke skolehelsetjenesten. Alle skoler bør ha helsepersonell tilgjengelig minst én dag i uka.
 • Jobbe for at bystyret sikre barnevernet i sentrum og får de økonomiske midlene de trenger.

Kultur, fritid og nærmiljø

 • Styrke svømmetilbudet til bydelens befolkning.
 • Jobbe for at fritidsklubbene får mer penger til nytt utstyr for å øke aktiviteten. Klubbene skal være ungdomsstyrt.
 • Jobbe for at det etableres øvingslokaler for band, f.eks. i rockecontainere og åpne bomberom.
 • Lage en opprustningsplan for bydelens parker og plasser. Det bør etableres flere utendørs treningsapparater i parker, fellesgriller og drikkevannsfontener der det er hensiktsmessig.
 • Verne frivillighetsmidlene mot kutt. Dersom den økonomiske situasjonen bedrer seg skal frivillighetsmidlene økes.
 • Jobbe for å etablere en permanent markedsplass ved Bislett stadion.
 • Sette opp flere stativer for ikke-kommersiell plakatoppklistring.
 • Jobbe opp mot bystyret slik at det etableres en idrettshall og en svømmehall i bydelen.
 • Jobbe opp mot byrådet for å sikre at utviklinga av Lille Bislett fullføres med to ballbinger og isflate om vinteren.
 • Jobbe opp mot byrådet for å få en bedre belysning i parkene og på gravlundene.
 • Jobbe for at det etableres lokalbibliotek.
 • Fremme universell utforming.

Helse og omsorg

 • Styrke tilsynet med eldreomsorgen gjennom bedre skolering av tilsynsutvalgene og å knytte de ansattes organisasjoner og fagpersoner til tilsynet.
 • Gjøre hjemmetjenestene bedre. Den enkelte bruker må få færrest mulig ansatte å forholde seg til og den enkelte bruker sammen med den ansatte skal kunne bestemme hva som skal gjøres innenfor den tildelte tidsramme.
 • Videreføre støtten til to eldresentre.
 • Videreføre tilbudet med gratis trygghetsalarm.
 • Gjennomgå det psykiske helseverntilbudet.
 • Gjennomgå rusomsorgen i bydelen. Bydel St. Hanshaugen skal være en pådriver overfor bystyret for å styrke kommunens rusomsorgstjenester, inkludert styrking av sprøyteromstilbudet.

Miljø og byutvikling

 • Følge opp, konkretisere og videreutvikle klimahandlingsplanen, særlig med fokus på energieffektivitet og bruk av fornybare energikilder.
 • Sørge for at miljøfyrtårnsertifiseringen evalueres og forbedres.
 • Tilrettelegge for bilkollektiv og etablere flere ladestasjoner for el-biler.
 • Prioritere nye gang- og sykkelstier framfor parkeringsplasser.
 • Vi ønsker ikke å øke parkeringskapasiteten.
 • Hindre nedbygging av grøntområder ved å verne alle regulerte friområder.
 • Se på mulighetene for å etablere flere parsellhager i områder som i dag ligger i brakk, samt verne eksisterende parsell- og skolehager. En andel av disse bør øremerkes frivillige og sosiale prosjekter.
 • Inngå avtaler som fører til at tjenestebiler byttes med nullutslippsbiler.
 • Gjennomgå forholdene ved taxiholdeplassene, med sikte på å redusere forurensing og støyplager fra disse. Jobbe for håndhevelse av tomgangsforbudet, samt legge til rette for el-uttak for kupévarmere til taxiene.
 • Jobbe for bystyret bedrer tjenesten med sosiale boliger bl.a. gjennom å motvirke salg av eksisterende kommunale boliger, pusse opp forfallende boliger eller at det ved behov kjøpes nye.
 • Jobbe for at Veterinærhøyskolen beholdes i offentlig eie, og at området benyttes til ulike allmennyttige formål som skole, barnehage, studentboliger, byøkologisk senter eller kulturbygg.
 • Jobbe for at byrådet etablerer flere grønne tak.
 • Jobbe for at byrådet utreder muligheten for å gjenåpne bekkeløp.
 • Jobbe opp mot byrådet for å sikre at det etableres flere minigjenbrukstasjoner og ta til orde for innføring av gratishjørner og utvidede åpningstider ved disse.
 • Jobbe opp mot bystyret for at T-banenettet utvides, og dekker områder i bydelen.
 • Jobbe opp mot bystyret for at sentrum skal bli bilfritt og etablerer flere miljøgater.

Bydelen som arbeidsgiver

 • Kartlegge omfanget av ufrivillig deltid blant ansatte og foreslå tiltak for å bedre situasjonen.
 • Tilrettelegge for en kompetanseheving ved at større andel av de ansatte kan få tatt fagbrev.
 • Opprette flere læreplasser i egen virksomhet.
 • Jobbe for at det i større grad bygges opp egne tjenester framfor å kjøpe fra eksterne kommersielle tilbydere.
 • Ta initiativ til at bydelen søker samarbeid med andre bydeler om oppbygging av tjenester som det ikke er økonomisk- eller faglig forsvarlig å drifte alene.
 • Jobbe for at grunnleggende velferdstjenester er i offentlig eller ikke-kommersiell regi.
 • Jobbe for at driften av St. Hanshaugen omsorgssenter skal tilbakeføres til kommunens ordinære drift eller en ideell drifter.
 • Sørge for at de ansatte og deres organisasjoner tas med i alle beslutningsprosesser som angår bydelens organisering.

Oslo 24. oktober 2011